2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Válasz az MSZP 2014. február 10-én tartott miskolci sajtótájékoztatójára

Bartha György szocialista önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón, körültekintő tájékozódás hiányában, a valóságot elferdítő megállapításokat tett.
Először is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvény (hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény) szövegét pontosan idéztük.
Már a 2013. év végén hatályos törvény is ingatlanhasználóról beszél. Az egyértelműség kedvéért szó szerint idézzük a tájékoztatónkban is szereplő Ht. 38 § (2) bekezdést: Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
Tehát, nem igaz, amit Bartha képviselő úr állít, miszerint „meghamisítottuk” a törvény szövegét. Éppen az általa megfogalmazott állítások állnak ellentétben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és tévesztik meg az ingatlanok birtokosait, használóit, tulajdonosait.
A teljesen alaptalan vádaskodás miatt, arra kérjük Bartha György képviselő urat, kérjen nyilvánosan bocsánatot a rágalmazásért.

Továbbá, azok a lényeges kérdések, amelyeket Képviselő úr hiányol, jogszabályban rögzítettek.
Így többek között, Miskolc M.J.Város Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásról szóló 58/2013 (XII.21.) számú Önkormányzati Rendelete (a továbbiakban Rendelet) rögzíti az évi kétszeri lomtalanítás kötelezettségét. Meghatározza, hogy kit mikor és miként terhel felelősség az edényzetben okozott kárért (pl. rendeltetésellenes használat során bekövetkező kárért az ingatlanhasználó, de az ürítés során a Közszolgáltató által okozott kárért értelemszerűen a Közszolgáltató felel), sőt azt is, hogy más szolgáltatótól, így az AVE-tól vásárolt, bérelt edényzet is használható.
A társasházakat, lakásszövetkezeteket illetően, a helyi rendelet szintén egyértelműen szabályozza a szelektív hulladékgyűjtés kérdését, arra külön megállapodás vonatkozik.
A Rendelet melléklete, a háztartásszámok megadásával együtt, rögzíti azt is, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mely körzetekben, településeken, térségekben történik,
A szemétszállítási napok szintén nyilvánosak. A Közszolgáltató honlapján elérhető Közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató határozza meg azokat. A Rendelet viszont szigorúan rögzíti, hogy milyen gyakorisággal köteles a Közszolgáltató az ürítést elvégezni. Az adott napokról pedig a Közszolgáltató írásban értesíti az ingatlanhasználókat.
Ez így sokkal gyakorlat-orientáltabb, hiszen esetleges változások esetén nem kell mindig szerződést módosítani. Az ürítés gyakoriságát azonban fenn kell tartani, és a napokról előzetesen írásban kell értesíteni a lakosokat. Ezeket jogszabály, a város Rendelete írja elő.
Az edényzetek mosása, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján az ingatlantulajdonos (Ht-val összhangban ingatlanhasználó) feladata. Egyebként a külön megrendelés lehetőségét, az általunk megküldött szerződéstervezet nem zárja ki és attól a Közszolgáltató nem zárkózik el. Ilyen jellegű kérés azonban még nem érkezett hozzánk.
A hulladékudvarokban történő ingyenes elhelyezést illetően is téves Képviselő úr nyilatkozata, hiszen mind a Rendelet, mind a Közszolgáltató által, a  honlapon közzétett információk alapján egyértelmű, hogy továbbra is ingyenesen veszünk át a hulladékudvarokban negyedévente 250 kg, vagy annál kevesebb mennyiségű hulladékot – építési és bontási hulladékokat (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) is.
Végül, Tisztelt Képviselő úr, nem értjük azokat a kifogásokat, amelyeket megfogalmazott a sajtótájékoztatón, hiszen a Közszolgáltató ügyfélszolgálatát ilyen panaszokkal eddig nem keresték meg.
Természetesen érkeztek kérdések  a szerződésekkel kapcsolatban az ügyfelektől. Ezekre a Közszolgáltató mindig készségesen válaszolt.
Az elmondottakból kiderül tehát, hogy a szerződésben nincsenek nyitott kérdések. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a továbbiakban is tisztázzuk, mint ahogy eddig is tettük azon lakásszövetkezeti és társasházi képviselőkkel, akik erre igényt tartottak.
Mint ahogy Képviselő úr is írta, szerződés tervezetről van szó, melyet a két fél – bizonyos keretek között- kölcsönösen alakít ki.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…