2024. 06. 16. vasárnap

Jusztin
1 EUR 398 HUF
1 GBP 473 HUF

Költségvetés, közbiztonság, közlekedés a tiszaújvárosi közgyűlésen

Az utóbbi idők leghosszabb – csaknem hét órán át tartó – ülését tartotta február 23-án Tiszaújváros képviselő-testülete. Jó okuk volt a képviselőknek a hosszas tanácskozásra, hiszen olyan fontos kérdések voltak napirenden, mint az önkormányzat 2012. évi költségvetése, a közbiztonság helyzete, a forgalomtechnikai terv, a szociális rendelet módosítása. Mindemellett személyi kérdésben is állást foglalt a grémium.

Közrend, közbiztonság

A testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásával kezdte munkáját. Az előterjesztés összefoglalója szerint általánosságban elmondható, hogy városunkban tovább csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, szinte minden bűncselekmény típusban javulás következett be. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősen befolyásoló garázdaság jelentősen – 59%-kal – nőtt 2011-ben. Városunk bűnügyi helyzete mindazonáltal a megye többi városához viszonyítva továbbra is kiemelkedően kedvezőnek mondható. Dr. Kalapos István, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a kapitányság illetékességi területén 10%-kal, ezen belül városunkban 9%-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A kapitány nehéznek nevezte a 2011-es évet, de mint mondotta, a helyzet konszolidált, a kapitányság állománya jó teljesítményt nyújtott. A statisztika szerint Tiszaújvárosban 465 bűncselekményt követtek el 2011-ben, ebből 266 volt a személyi javak elleni bűncselekmény.A listát a lopás vezeti 181 esettel, de ez a mutató is 7,7%-os csökkenést jelez 2010-hez viszonyítva. A személy elleni bűncselekmények (45) 15 százalékkal csökkentek, ezen belül kirívóan magasnak nevezhető a zaklatások (25) száma. Minimális mértékben ugyan, de csökkent a közlekedési bűncselekmények száma is (33-ról 32-re), ám ezen belül 17-ről 23-ra emelkedett az ittas járművezetések száma. Egyetlen bűncselekmény kategóriában, – a közrend elleni bűncselekményeknél – tapasztalható romlás, ennek legfőbb oka a már említett garázdaság, amely 13-ról 32-re emelkedett. Örvendetesnek nevezhető ugyanakkor, hogy a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény típus 33-ról 8-ra csökkent. (Ennek persze oka lehet az is, hogy az utóbbi időben olyan szerek – pszichoaktív anyagok- nyertek teret, melyek nem illegálisak, s viszonylag könnyen beszerezhetők.) A statisztikai adatok jók, ám ezek nemigazán alkalmasak a rendőri munka értékelésére, minősítésére – mondta dr. Mecser Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója.A rendőr ezredes szerint az a jó, ha a bűncselekmény végrehajtása után gyorsan reagál a rendőrség és hamar eredményt ér el. E tekintetben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság jól teljesített – tette hozzá a bűnügyi igazgató. Így vélte a testület is, amely egyhangúlag fogadta el a beszámolót, illetve a határozati javaslatot. Ez utóbbiban a képviselő testület egyebek mellett azt kéri, hogy a rendőrség fokozott figyelmet fordítson a közterületek – ezen belül a játszóterek – rendjének betartatására, rendszeresen végezzen ellenőrzést a vendéglátó egységekben és az önkormányzat által támogatott éjszakai járőrszolgálat keretében fokozottan ellenőrizze a szórakozóhelyeket és a környezetükben lévő közterületeket, különös figyelmet fordítva a Szederkényi úton lévő (vigalmi negyed) szórakozóhelyekre. A képviselő-testület döntése értelmében az említett éjszakai járőrszolgálat ellátására továbbra is a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kap megbízást, úgy, hogy a feladat végrehajtásába be kell vonnia a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesületet.

Forgalomtechnikai terv

A képviselő-testület elfogadta Tiszaújváros forgalomtechnikai tervét, amely gyakorlatilag 5 évre szól, s az állapotrögzítés mellett a város közlekedésének építési, vele összhangban szervezési, fogalomtechnikai beavatkozással történő szabályozására ad javaslatot. A tervben – melyet lakossági fórumokon is ismertetett az önkormányzat – rövid és hosszú távra tervezett megoldások találhatók, melyek megvalósítása a beruházás nagyságának és költségeinek függvénye. A terv számos olyan javaslatot, módosítást tartalmaz, melyeket a lakosság vetett fel, vélemények, panaszok, kérések formájában az elmúlt időszakban. A képviselőknek is módjukban állt volna kiegészíteni a tervet, ám ezzel többen nem előzetesen, hanem az ülésen éltek. Ötleteltek, Bráz György polgármester szerint, aki meglehetősen vehemensen rótta meg azon képviselőket, akik – megfogalmazása szerint – színjátékot csináltak a terv tárgyalásából. A terv egyes elemeinek megvalósításáról egyedi döntések születnek majd. Egyelőre két konkrét határozat született. Módosul a Mátyás király út 14-20. sz. mellett lévő parkoló forgalmi helyzete és parkolási rendje, az Örösi út teljes hosszában pedig 40 km/h lesz a legnagyobb megengedett sebesség.

Szociális szigor

A képviselő-testület – főként a törvénymódosítások miatt – módosította a helyi szociális rendeletet. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban lényeges változás, hogy a szociális törvény értelmében január 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 28.500 forintról 22.800 forintra csökkent. Módosult a rendszeres szociális segély feltételrendszere is, míg korábban 55 év volt a segélyre jogosító életkori hatály, januártól a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 év. Ide kapcsolódik, hogy a 2012. január elseje előtt megállapított rendszeres szociális segélyt április 1-jéig felül kell vizsgálni. Húsba vágó változás, hogy hatályon kívül helyezte a törvényhozás a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezést, így a 2012. január 1-je előtt megállapított helyi támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb március 31-ig folyósítható. A törvény alapján a kérelmezők a továbbiakban csak normatív támogatásra szerezhetnek jogosultságot. Jelentős változás az adósságcsökkentési támogatásnál, hogy amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, úgy a korábbi 24 hónap helyett 48 hónapon belül nem kaphat ismételten támogatást. A testület az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ában (22.800forint) maximálta a gyógyszertámogatás egyszeri összegét, amely évente legfeljebb négy alkalommal adható. A rászorultabb személyek a méltányossági közgyógyellátás keretében kaphatnak segítséget. Ahely rendelet a törvényi szabályozásnál kedvezőbb mértékben állapítja meg az évente négy alkalommal igénybe vehető átmeneti segély jogosultsági értékhatárait. E támogatási forma családonkénti éves összege nem haladhatja meg a 85.500 forintot.

Karcsúsított költségvetés

Döntően a helyi többlet adóbevételek (164.840 ezer forint), illetve az iskolák informatikai fejlesztéséhez kapott pályázati forrás (87.060 ezer forint) miatt módosult a 2011. évi pénzügyi terv, melynek főösszege így ismét meghaladja a 8,1 milliárd forintot.A növekmény jelentős része (195 millió forint) a folyó működési kiadásokra, illetve felhalmozási és tőkejellegű kiadásokra (110 millió forint) fordítódik. Meglehetősen későn látott hozzá, a nap legfontosabb napirendi pontjának, Tiszaújváros önkormányzata 2012. évi költségvetésének tárgyalásához a testület. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége, a szociálisan rászorultak támogatása – ezek az elfogadott költségvetés legfontosabb alapelvei. A bevételek tervezett előirányzata mintegy 5,8 milliárd forint, melyet az előző évi pénzmaradvány további 422 millió forinttal egészít ki, felhalmozási célra 284 millió forint finanszírozási célú pénzügyi bevétel szerepel a tervben. Mindent összevetve 6.574.621 ezer forintnyi forrás áll rendelkezésre a jelenlegi ismeretek szerint, s ez 11,3%-kal kevesebb a 2011. évi eredeti előirányzatnál. A költségvetési bevételek 74, 11%-át fordítja az önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Ezt év közben tovább növeli az előző évi pénzmaradvány, vagy az egyes tartalékokból biztosított forrás. A működési kiadások felemésztik a városi szinte teljes bevételét, felhalmozási és tőkejellegű kiadásokra mindössze 8,4 százaléknyi jut a büdzséből. A tervezett felújításokat, fejlesztéseket is csak április után lehet indítani, a pénzmaradvány jóváhagyását követően. A költségvetéssel összefüggésben az alpontokkal együtt csaknem 80 pontból álló határozat is született. Ebben egyebek között a különböző támogatásokról döntött a testület.

Vélemények, indokok

Bráz György polgármester (MSZP): A 2012. évi pénzügyi terv a korábban elfogadott koncepció, a ciklus elején megalkotott gazdasági program mentén született. Ez egy korrekt költségvetés, biztosítani tudja a zavartalan működtetést, a rászorulók támogatását. Fontos az is, hogy nem tervezünk létszámleépítést az intézményi szférában, továbbá hogy megőrizzük a béren kívüli juttatásokat. Működési célú hitelfelvételre nem gondolunk, csak a panelprogram folytatásához jöhet szóba újabb hitel. Felelősségteljes év lesz az idei, fel kell készülnünk a 2013-tól esedékes feladatváltozásra. Ismétlem, működési zavarok nem lesznek, legfeljebb a fejlesztések, felújítások terén kell visszafognunk a kiadásokat.

Kiss László (Városért Egyesület): Azért szavaztam igennel a költségvetésre, mert úgy érzem, hogy a tervezett bevételek reálisak, a kiadások mértéke, elosztása pedig a lehetőségekhez mérten jó színvonalú működtetést tesz lehetővé. Van fedezet a szociális támogatásokra, a panelprogramra is. Úgy érzem, nem lesz baj, persze továbbra is szükség lesz a „kézi vezérlésre”, az odafigyelésre, a takarékos gazdálkodásra.

Kanyó Viktor (Jobbik): Azért tartózkodtam a végszavazásnál, mert számomra tisztázatlan például a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak nyújtott támogatás felhasználása. A működési kiadásoknál is van néhány terület – informatika, irodai eszközök – ahol kérdéses a kiadások indokoltsága.Még egy dolog miatt nem tudtam igennel szavazni: hiányolom a fiataloknak szánt támogatásokat.

Kanyok Attila (Fidesz): A Fidesz számára alapvetően két okból elfogadhatatlan a költségvetés. A mérlegnek két serpenyője van, és a mi úgy látjuk, a mérleg nyelve túlságosan elbillen a nyugdíjasok felé. Nem sajnáljuk a város idős lakosainak segítésére, támogatására szánt összegeket, de úgy véljük, a fiataloknak sokkal kevesebb jut, mint amennyit megérdemelnének. A másik indokunk az, hogy a költségvetés még tartalmazza a leköszönő alpolgármester juttatásait. A polgármester úr közölte ugyan, hogy ezt a következő módosítás alkalmával korrigálják, de most még benn van, és ez hiba.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek