2024. 07. 13. szombat

Jenő
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Nagy Lajos Anthony Emlékére (1870-1939)

1911-ben Nagy Lajos (Louis), a Saskatchewani tartomány Esterhazy településének tehetıs farmergazdája, aki 18 éves korában vándorolt ki Magyarországról, pénzadományt küldött Magyarországra, İrmezı Katolikus Iskolájának, annak az iskolának, amelyben gyermekkorának iskoláséveit töltötte. A pénzadományban pénzalapokat szánt egy nagymérető kereszt felépítésére İrmezı központjában, az Iskola közvetlen szomszédságában.

A kereszt a következı feliratot viseli:

Isten nagyobb dicsıségére

Állíttatta Nagy Lajos

Amerikából 1911.

A kereszt még ma is áll, emléket állítva az Alapítónak és İrmezı (átnevezve: Mezıladányra) állhatatos lelkő polgárainak, akik nehéz idıkben álltak helyt rendületlenül történelmük során! A kereszt áll ma is, ellentétben azzal a sok hasonló kereszttel és egyházi mőemlékkel, más városokban, szerte Magyarországon, amelyeket leromboltak, elpusztítottak, megsemmisítettek a II. Világháború után.

Nagy Lajos İrmezın született, Szabolcs megyében, Magyarországon, 1870. október 16-án. İ volt az egyetlen életben maradt gyermeke Nagy Györgynek és Pilcsák Máriának. 2 Nagy Lajos szüleivel vándorolt be Kanadába Magyarországról 1888-ban, abból a célból, hogy letelepedjen az Esterhazy Kolóniában. A Kolóniát az eredetileg magyar származású Paul O.d’Esterhazy alapította, aki földadományozási okiratot kapott a Kanadai Kormánytól. Nagyékkal együtt számos más magyar család csatlakozott Észak-Magyarországról a telepesek elsı csoportjához, akik 1886-ban érkeztek az Esterházy Kolóniába, miután rövid idıt töltöttek az Egyesült Államokban.

Más családok İrmezıbıl szintén ugyanabban az idıpontban vándoroltak ki, mint Nagyék. Ezek között szerepeltek: Pilcsák István és a felesége (Dudicus) Mária – István Nagy Lajos Édesanyjának az öccse volt -; Bernát Mihály családja; a Gyuricska család, köztük a megözvegyült Édesanya (Angyal Mária), és két fia, István és Lajos; Szikora Mihály családja; és Veres István családja. Babijak János családja 1890-ben vándorolt be az Esterhazy Kolóniába, akárcsak Nagy (Pilcsák) Mária bátyja, Pilcsák János és családja. Pilcsák János visszatért Magyarországra, és néhány leszármazottja még mindig Mezıladány és Mándok térségében él 3

1 Joseph G. Nagy és Cecil N. Nagy, Lajos Nagy dédunokái jegyexték le e sorokat, 2008. júniusában.

2 György Nagy (1838-1915) szülei Joseph Nagy és Anna Szepes voltak, akik Magyarországról, Ilkrıl, az İrmezıtıl délre fekvı kisvárosból származtak. Pilcsák Mária (1846-1918) szülei Pilcsák János és Koleszár Mária voltak İrmezıbıl. Nagy Györgyék és a Pilcsákék a Mezıladány szomszédságában fekvı kisváros, Mándok Katolikus Templomába jártak. Nagy György és Pilcsák Mária a Mándoki Katolikus Templomban házasodtak össze 1866. július 22-én.

3 Pilcsák Géza, Pilcsák János unokája Mezıladány környékén élt. Géza lánya, Sajtos (Pilcsák) Aranka még ma is Mándokon él, és Géza fia, Pilcsák László kivándorolt Kanadába 1956-ban. Ifj. Pilcsák és felesége, (Szikora) Erzsébet, Pilcsák Mária és János távoli rokonai Mezıladányban élnek.

 


Bár szakmájára nézve ácsmester volt, a lelkészképzés során megszerzett némi teológiai tudásanyaggal a tarsolyában, Lajos apja, György jobb életet keresett, sok más magyar honfitársához hasonlóan. Kanada fı vonzerejét a jó szántóföld jelentette, amelyet könnyen meg lehetett vásárolni, vagy megszerezni a telepeseknek juttatott föld jogán, kis költséggel. Kevés pénzzel érkeztek Kanadába, és a kezdeti viszonyok kegyetlenek voltak, sok nehézséget el kellett elviselniük. Idıvel Nagyék elkezdtek boldogulni, más magyarokhoz hasonlóan. Felépítették gazdaságukat, és felekezeti templomot állítottak fel, amely a Kaposvár nevet kapta, a kiemelkedı magyar város, Kaposvár után. A Kaposvár terméskı templom ma is áll, a magyar telepesek emlékhelye lett. 1904-ben a Kaposvártól 4 mérföldnyire lévı vasúti mellékvágánynak az Esterhazy nevet adták, Paul O. d’Esterhazy tiszteletére, amely ma 3000 lelkes kisvárossá nıtte ki magát.

1893-ban Lajos elvette feleségül Lovász Rozáliát. Rozália családja 1885-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba az Abaúj-Tornamegyei Göncz-Ruszkáról, és 1892-ben jutottak el az Esterhazy Kolóniába. A család együttesen felépítette a gazdaságát arra a helyre, ahol a legsikeresebb idıszakukban 1000 hektár földterületet mőveltek meg, gabonát termeltek és jószágot tartottak. Lajosnak és Máriának 17 gyermeke született (8 lánya és 9 fia!), akik közül a legtöbben elszármaztak Kaposvár/Esterhazy területérıl, és Kanada illetve az Egyesült Államok különbözı részein telepedtek le. A lányok közül ketten kolostorba vonultak. Az egyetlen fiú, Joseph S. Nagy lett farmer, és maradt Kaposvár/Esterhazy környékén. Ma Lajos dédunokái közül többen mővelik meg ugyanannak a földterületnek egyes részeit, amelyet ı mővelt meg 100 évvel ezelıtt!

Nagy Lajos elkötelezett volt családja, egyháza és magyar származása iránt, de csatlakozott fogadott országához, és 1894-ben kanadai állampolgár lett. Szintén elkötelezett volt Kaposvár és a szélesebben vett közösség iránt, amelyben élt, és erıs közösségi vezetést valósított meg. Büszkeség tölti el Nagy György és Lajos kanadai leszármazottjait, amikor magyar ıseikre emlékeznek, és a Nagy család kanadai letelepedésének 120. évfordulóját ünneplik a 2008. évben. Még nagyobb büszkeségre ad okot nekünk, hogy ismét sikerült kapcsolatot teremteni Mezıladány városával és a Pilcsák családdal!

Nagy Lajos, felesége Lovász Roszalya és négy legidısebb gyermekük, – balról jobbra: Louis, Frank, Mary, & Joseph S. Nagy. (circa 1900)


Nagy Lajos adományából felállított Kereszt, ahogy Mezıladányban állott 1987-ben. A képen Joseph A. Nagy, Nagy Lajos unokája látható.


Isten nagyobb dicsıségére Állíttatta Nagy Lajos Amerikából 1911.


Kaposvár Római Katolikus Templom Történelmi Emlékhely Esterhazy, Saskatchewan, Canada

Kaposvar Temploma (Római Katolikus) – NE 4-19-2-2 – öt km-re délre a jelenlegi Esterhazy Kolóniától. Magyar emberek az Esterhazy Kolóniából elıször ezen a területen 1886-ban telepedtek le. Az egyszerő fatemplomot eredetileg 1892-ben állították. A mai templomot terméskıbıl építették, 1906-ban és 1907-ben, és 1908- ban nyitották meg hivatalosan. 1961. óta az istentiszteletek szünetelnek a templomban, de nyári esküvık és temetések alkalmával mőködik. Az 1892-es temetı azon a helyen fekszik, ahol az Esterhazy Kolónia elsı telepesei közül sokan nyugszanak. A Parókián Múzeumot létesítettek, amely bemutatja az elsı pionírok életét az egyházi közösségben. Ez a történelmi emlékhely az évenként minden nyáron megrendezésre kerülı zarándoklat színhelye, ahol emberek százai vesznek részt a Lourdes-i Mi Asszonyunk szabadtéri búcsúhelyen, istentiszteleten.


Kaposvar Templom (circa 1908)


Lajos Anthony Nagy és Roszalya Lovasz (circa 1935)


1902

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

A putnoki Polgármester válasza
TájékoztatásPutnok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 30. napján tartott Képviselő-testületi ülésén állást foglalt egy …

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…