2024. 07. 19. péntek

Emília
1 EUR 391 HUF
1 GBP 464 HUF

Ösztöndíjak, pályázatok Miskolcon

Művészeti és tudományos ösztöndíjak 2013.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 18/1999. (V.10.) sz., valamint a 46/2005.(XI.23.) sz. rendelettel módosított 62/1997. (IX.1.) sz. rendelet alapján meghirdeti a

MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATOT

A pályázat célja:
A város művészeti és tudományos életének fejlesztése, az alkotómunka ösztönzése, a várost gazdagító értékek létrehozása.
Az Önkormányzat 2013-ban az alábbi ösztöndíjak elnyerésére hirdet pályázatot:
•    Alkotói ösztöndíj (havi összege bruttó 60 ezer Ft),
•    Egyszeri alkotói ösztöndíj (összege bruttó 150 ezer Ft),
•    Pályakezdő ösztöndíj: pályázhatnak 30 éven aluliak (havi összege bruttó 50 ezer Ft)
•    „Útravaló Európába” ösztöndíj: külföldi tanulmányúton, mesterkurzuson,
konferencián való részvételre pályázható (összege maximum bruttó 120 ezer Ft).
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a Miskolc városát művészeti és tudományos téren gazdagító pályamunkák.
Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjait a Közgyűlés adományozza.
Az ösztöndíj-pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 26.
(a postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő)
Helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A pályázat tématerve (témavázlat):
A pályázat célja és célkitűzései (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
A pályázat várható eredményei, megvalósulásának lehetőségei (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
A pályázó eddigi művészeti, tudományos tevékenységének ismertetése, publikációinak felsorolása (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
A pályázó támogatóinak, ajánlóinak nyilatkozatai (ha van, mellékletként).
A pályakezdő ösztöndíjra pályázóknál iskola, művészeti, tudományos intézmény, szervezet javaslata, támogató nyilatkozata (mellékletként).
A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
•    A pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be. Az ösztöndíj-rendelet, a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu internetes oldalról (Kultúra/Kulturális pályázatok).
•    A pályázati célok egyeztetéséhez a Kulturális és Idegenforgalmi Osztályon konzultációs segítség kérhető az alábbi telefonszámokon: 512-700 (Benedek Piroska) vagy e-mail címen: benedekp@miskolcph.hu.
•    A Polgármesteri Hivatal a nyertes pályázókkal szerződést köt.
•    A pályázatok eredményességéről a pályázókat a Polgármesteri Hivatal 2013. június 30-ig írásban értesíti.
•    A nyertes pályázóknak az Önkormányzat az ösztöndíj összegét a megállapodás aláírását követően – a Támogatottal egyeztetett módon – a hatályos adójogszabályoknak megfelelően fizeti ki.

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
KULTURÁLIS MECÉNÁS ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ 2013 ÉVI TÁMOGATÁSRA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2013. évben is meghirdeti a Kulturális Mecénás pályázatot.
A rendelkezésre álló keret: 3.300.000 Ft.

A pályázat célja:
•    A város közművelődési, közgyűjteményi és művészeti területén folyó szakmai munka támogatása;
•    A város civil szervezetei, egyesületei, művészeti és tudományos alkotó műhelyei, a közösségi média, és az öntevékeny csoportok értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkájának támogatása.

A pályázók köre:
Miskolc város közigazgatási határain belül működő Művelődési és művészeti alkotó közösségek, egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok, csoportok, civil szervezetek.
Az elbírálásnál előnyt élveznek Miskolc érdekeit szem előtt tartó pályázatok, az újszerű kezdeményezések és a város kulturális kínálatát gazdagító projektek, a jeles évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények, irodalmi munkák, valamint azok a pályázatok, amelyeknél a pénzügyi megvalósításban saját forrás reális tervezést feltételez.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája:
A pályázat egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az önerő mértéke: a projekt összköltségének legalább 20%-a.
Maximálisan igényelhető támogatás: 300.000 Ft
A pályázat módja és feltételei:
Pályázni az önkormányzat által kiadott adatlapon lehet;
•    a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról (Kultúra/Kulturális pályázatok.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat konkrét célját, szakmai indoklását, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, a megvalósítás összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetését. Szépirodalmi és művészeti kiadvány esetében a mű szinopszisát és két lektor véleményét, film esetén a forgatókönyvet, és legalább két ajánlást vagy referenciamunkát szükséges mellékelni. A civil szervezeteknek hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolni működésüket (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolata).
A pályázat megvalósítási határideje:
A támogatott projektnek olyan határidővel kell megvalósulnia, hogy az azt követő pénzügyi teljesítés – azaz a pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása – a döntéstől, 2013. május 9. és 2013. december 31. között megtörténjen. Működési támogatás esetén a felhasználás 2013. január 1. és december 31. között számolható el.

A pályázati célok egyeztetéséhez, a pályázatok összeállításához Benedek Piroska a Kulturális és Idegenforgalmi Osztály munkatársa (e-mail: benedekp@miskolcph.hu, cím: 3525 Miskolc, Városház tér. 8. Tel.: 512-700) konzultációs segítséget ad.

Pályázati díj:    3.000.- Ft.
A több pályázatot benyújtó egyesületek, közösségek, stb. a pályázati díjat összevontan –egy napon – fizessék be. A pályázati díj a következő számlaszámra utalható: CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-51100005 (Az átutalásra kérjük ráírni: „Kulturális Mecénás Pályázat”.)
A befizetést igazoló átutalási bizonylat másolatát a pályázathoz csatolni kell.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 26.
(A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!)
Helye: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A pályázat elbírálása:
    a támogatások odaítéléséről a közgyűlés Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága dönt,
    a támogatást elnyert pályázóval a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás folyósítása előtt szerződést köt, s a szerződésnek megfelelően a támogatás összegét átutalja a felhasználó bankszámlájára.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése:
A felhasználást a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztálya, valamint Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztálya ellenőrzi és szabálytalan felhasználás esetén kezdeményezi annak visszatérítését.
A támogatás felhasználásáról a pályázó köteles végelszámolást és szakmai összegzést készíteni, működési támogatás esetén 2013. december 31-i felhasználással, egyéb esetben a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. január 31-ig, s azt a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályára beküldeni a fenti határidőre.

Nem lehet pályázni:
    beruházásra, felújításra, karbantartásra,
    folyamatos, bérjellegű kiadásra,
    reprezentációnak minősülő költségek fedezésére,
    oktatási intézmények rendezvényeire.
Azon pályázók, akik a 2012. évi Kulturális Mecénás Alapból elnyert támogatás felhasználásával a megadott határidőig nem számoltak el, 2013-ban pályázati támogatásban nem részesülhetnek.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2013. évi Sport Mecénás Alapból igénybe vehető vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.

I. A pályázati kategóriák:

1)    működési támogatás biztosítása sportegyesületek, szakosztályok, valamint egyéb sportszervezetek részére (létszámadataikat, versenyzői minősítéseiket és 2012.évi eredményeiket kérjük mellékelje!)
Elszámolható időszak 2013. január 1-től 2013. december 31-ig.
2)    bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények támogatása; nagy létszámot megmozgató szabadidős események rendezési költségeihez való hozzájárulás
Elszámolható időszak 2013.május 1-től 2013. december 31-ig.
3)    hazai, vagy nemzetközi sportversenyen, edzőtáboron való részvétel támogatása
Elszámolható időszak 2013.május 1-től 2013. december 31-ig.
4)    utánpótlás nevelés biztosítása céljából támogatás nyújtása
Elszámolható időszak 2013.május 1-től 2013. december 31-ig.

Kategóriánként a legnagyobb odaítélhető összeg 500.000 Ft
Csak az a pályázat támogatható, amely legalább 20 % önrésszel rendelkezik.

II. A pályázaton részt vehetnek:

•    Minden Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személyiségű vállalkozás, sportszervezet, megyei sportszövetség, megyei sportági szakszövetség.
•    Az egyes sportszervezetek azon szakosztályai, amelyek 2012. évben már önkormányzati támogatásban részesültek, nem nyújthatnak be pályázatot.

III. A pályázatnak tartalmaznia kell:

•    a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlát vezető pénzintézet nevét, bankszámlaszámát,
•    a pályázat célját, megvalósíthatóságának leírását és indoklását, eredményének várható hatását,
•    a pályázatra benyújtott program részletes költségvetését,
•    a pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrás összegének megjelölését,
•    a pályázó szervezet alapító okiratának másolatát,
•    a pályázó szervezet köztartozásokról szóló nyilatkozatát.

IV. A pályázat benyújtása és elbírálása:

•    a támogatás elnyerésére benyújtott pályázatokat egy példányban, formanyomtatványon kérjük benyújtani postán vagy személyesen a Miskolci MJV Polgármesteri Hivatal, Humán Főosztály, Köznevelési, Sport és  Társadalmi  Kapcsolatok Csoport címére (3525 Miskolc, Városház tér 8. telefon: 512-775).
•    a pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 26.
•    a pénzügyi támogatás elszámolásának határideje: működési támogatás elszámolása esetén 2013. január 31. A bajnoki rendszeren kívüli kiemelkedő sportesemények és sportversenyen, edzőtáboron való részvétel esetében támogatása esetén a rendezvényt követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31.
•    a pályázati támogatások odaítéléséről az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.
•    a támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat megállapodást köt és ellenőrzi a támogatási összegek pályázati célban meghatározottak szerinti felhasználását.

A pályázat részvételi költsége:

100.000,-Ft             támogatási igényig    3.000,-Ft
100.001 – 250.000,-Ft  támogatási igényig    4.000,-Ft
250.001 – 500.000,-Ft  támogatási igényig    5.000,-Ft,

mely összeg befizetését a befizetési vagy átutalási bizonylat másolatával a pályázat benyújtásakor igazolni kell.
A több pályázatot benyújtó sportszervezetek, egyesületek a pályázati díjat összevontan is befizethetik.

Azon pályázók, akik az előző években az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásával nem számoltak el, 2013. évben pályázati támogatásban nem részesülhetnek.

Megjegyzés:

A pályázati űrlapok letölthetők Miskolc város honlapjáról (www.miskolc.hu).

A pályázati díj a következő számlaszámra utalható:

CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-51100005.

átutalásnál a közleménybe a „Sport Mecénás Alap 2013.” jelölést kérjük ráírni!

 

Pályázati felhívás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága turisztikai célú pályázatot hirdet. Az Idegenforgalmi Alapon rendelkezésre álló keret: 2.000.000 Ft

A pályázók köre:
Az idegenforgalom vagy rendezvényszervezés területén működő vállalkozások, alapítványok, egyesületek, amelyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci székhellyel rendelkeznek.

Az Alap olyan tevékenységekre nyújt támogatást, melyek fő célja az idegenforgalmi főszezon idején kulturális-turisztikai programok (javaslat: gasztronómiai rendezvények, koncertek, utcaművészet, könyvvásár, alternatív képzőművészeti alkotások, homlokzati fényfestés, -filmvetítés, grafiti stb.) megvalósítása, a programok népszerűsítése, dokumentálása, melyek
–    elsődlegesen növelik a turisták tartózkodási idejét és a turisztikai szezon hosszát,
–    ösztönzik a beutaztató tevékenységet,
–    új, innovatív szemléletű megoldást alkalmaznak,
–    ösztönzik több partner együttműködését.

A fenti célok megvalósítását kitűző pályázók közül előnyt élvez, aki 
–    Miskolctapolca üdülőövezetében,
–    idegenforgalmi szempontból jelentős célcsoportok (-fiatal egyetemisták, főiskolások,     -fiatal, kisgyerekes családok, -nyugdíjasok) megszólításával,
–    az egészség-, vagy kulturális turizmus területét érintve kínálnak programlehetőséget     a városban.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás. Az önerő mértéke a projekt összköltségének legalább 50%-a. A saját forrás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt bruttó összköltsége. Pályázónként max. bruttó 300.000.- Ft támogatás nyerhető.

A pályázat megvalósítási határideje:
A támogatott projektnek olyan határidővel kell megvalósulnia, hogy az azt követő pénzügyi teljesítés – azaz a pályázó által benyújtott elszámolás elfogadása – legkésőbb 2013. december 15-ig megtörténjen.

Elszámolható költségek:
    anyagjellegű ráfordítások,
    tárgyi eszközök
    immateriális javak (pl. szellemi termékek),
    megbízási díj

A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint elektronikus formában a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály Titkársága címre kell postai úton eljuttatni.
A beérkezett anyagok adminisztratív feldolgozását a Kulturális és Idegenforgalmi Osztály idegenforgalmi referensei végzik, előkészítve azt a Bizottság számára. Az elbíráláshoz az Osztály szakmai ajánlást tesz, a Bizottság saját hatáskörben dönt az alap felosztásáról. A pályázatok elbírálásánál a Bizottság hátrányos megkülönböztetésben részesíti azon pályázókat, akik korábbi, az Alapra benyújtott, nyertes pályázati kötelezettségüknek nem tettek eleget, kivételként kezelve a vis major eseteket.
A bizottsági határozatot követően történik a pályázók értesítése, valamint a szerződések aláírása. A pályázati pénzek utalásáról a Gazdálkodási Főosztály gondoskodik.
A pályázó a felhasználásról pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni, melyek részletes ismérveit a nyertes pályázók megkapják.

A támogatás odaítélésének feltétele:
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolt – postai feladásának dátuma számít. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek letölthetők a www.miskolc.hu honlapról.

A pályázat formai követelménye:
Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (CD lemezen) zárt borítékban.

Pályázati díj: pályázatonként 3.000 Ft
A pályázati díj megfizetése kizárólag átutalással történhet Miskolc MJV Önkormányzatának számlájára (CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-51100005).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat KIZÁRÓLAG postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani az alábbi címre:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Főosztály Titkársága
3525 Miskolc, Városház tér 8.

A borítékon és a CD lemezen kérjük feltüntetni: IDEGENFORGALMI ALAP – 2013. ÉVI PÁLYÁZAT

A pályázat postára adásának határideje: 2013. május 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 14.
További információ: Tel: 46/512-700, Koczurné Bencs Ilona, E-mail: kultur@miskolcph.hu, bencsi@miskolcph.hu

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek