2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Hárommillióra büntették a szabálytalan közbeszerzést

„Miskolc újrakezdi” – a villamostendert – cities.blog.hu

A Közbeszerzési Döntőbizottság május 21-i határozatában megsemmisítette a sorrendben harmadik miskolci villamostender lezárásáról szóló döntést, érvénytelenítette az Ansaldo és a CAF ajánlatát, azaz lényegében  eldőlt, hogy nem dőlt el semmi ismét, a járműbeszerzéshez új eljárás megindítása szükséges.

A KDB mindezen felül a miskolci önkormányzatot hárommillió forintra büntette, valamint kötelezte, hogy a tender eredményét megtámadó CAF-nak, Skodának, és Siemensnek egyaránt 900-900 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg, fedezve a felmerült költségeik egy részét.

Az ügy közvetlen előzménye az immár siralmasnak tekinthető vidéki villamosbeszerzési eljárásaink harmadik fordulója volt, ahol az olasz AnsaldoBredát hirdették ki győztesnek, a CAF-ot másodiknak, a Skodát harmadiknak, míg a negyedik induló Siemenst pedig már az eljárás lebonyolítása közben kizárták. A tendert, ahogy a debrecenit is, természetesen megtámadták a vesztes felek, minek hatására április elején a KDB megtiltotta Miskolc számára a szerződéskötést az olasz céggel.

A vesztes felek számtalan problémával álltak elő.

Így például a CAF a következő pontokban támadta az AnsaldoBreda ajánlatának érvényességét:

*  Bár a kiírás szerint az utolsó villamos szállítása 2013. január 31-éig kell megtörténjen, az Ansaldo a szerződés megkötése utáni 36-ik hónapra vállalta mindezt, ami minimum 2013. április 1-ei időpontot jelent
* A kiírás szerint az első két villamosnak egyszerre kell megérkezni, ezt az Ansaldo az ajánlatában nem teljesítette, az első villamost 24, a másodikat 26 hónapra ígérte. A CAF később ezt úgy módosította, hogy ezek a szállítási határidők sem felelnek meg az előíráshoz, miszerint a 23-ik hónapig meg kell érkezzen a két kocsi.
* Az Ansaldo ajánlatában egynél nagyobb hatásfok értéket adott meg, ami ellentmond a fizikai törvényszerűségeknek, és az ebből levezetett ajánlat nem lehet helyes
* Bár a miskolciak mindkét viszonylatra kértek szimulációt, ezt az olaszok csak az egyes vonalra készítették el, valamint a szimuláció csak 20 megállóval számol 22 helyet

A Skoda, mint harmadik helyezett, természetesen egyszerre próbálta mind az Ansaldot, mind a sorban előtte álló CAF-ot kigolyózni, így a következő pontok miatt kérte ajánlataik érvénytelenítését:

* Előírások alapján a külföldön kiállított hatósági igazolásokat Apostille-lal (hitelesítéssel) kell ellátni, ezt az Ansaldo nem tette meg.
* Az Ansaldo nem nyújtotta be az éves beszámolóit
* Cégszerű aláírások hiányoznak referenciaigazolásokról, a bergamoiról, és a göteborgiról.
* Ahogy a CAF, úgy a Skoda is sérelmezte, hogy az Ansaldo nem készítette el a kettes viszonylatra is a szimulációt, valamint szintén problémásnak találta az egynél magasabb értékű hatásfokot.

A CAF esetén a következő észrevételekkel élt a Skoda:

* A benyújtott bankgarancia nem felel meg az előírásoknak
* Kétségesnek találta, hogy a CAF-kocsik vontatási energiafogyasztása valóban annyi-e, amennyi az ajánlatban szerepel, hiszen az előző eljárásban még 11%-al magasabb értéket rögzített a baszk cég, illetve bár
a CAF kocsik erőátviteli berendezései hasonlóak a Siemenséhez,a németek mégis 21%-al magasabb vontatási energiával számoltak, habár a kocsijuk másfél tonnával könnyebb
* A CAF által benyújtott kétváltozós hatásfok függvény lépésközei nem megfelelőek, illetve az itt szereplő hatásfok-értékek túl magasak, nem érheti el a 0,84-et.

Bár a Siemenst már az eljárás folyamán kizárták, mégis panasszal élt, és valamennyi érvényes ajánlatot megtámadta. Az Ansaldoval szemben, ahogy a Skoda is, ő is észrevételezte az Apostille hiányát. A CAF-fal szemben a következő észrevételeket nyújtotta be:

* Az ajánlat egyes részei nincsenek megfelelően szignálva, az pecsétnyomóval, vagy fénymásolással történt
* Az ajánlatban vannak oldalak, melyek nem lettek oldalszámozással ellátva
* Mind a szállítási, mind a karbantartási referenciaigazolások hiányosak, nem szerződésszerűek
* Ahogy az Ansaldonál, itt is észrevételezték az Apostille hiányát

A Skodával szemben a Siemens a következő észrevételeket nyújtotta be:

* Az ajánlat egyes oldalain a cseh nyelvű matricák fordítása nem történt meg, holott más oldalakon ez megvalóslt, jelezve, hogy a Skoda tisztában volt vele, hogy ezek fordítása szükséges.
* A kizáró okok igazolásáról szóló iratok ajánlatbeli helye nem megfelelően van jelölve

A Döntőbizottság sorra foglalkozott az egyes beadványokkal, és ennek keretében megállapította, hogy:

* A CAF azon felvetése, miszerint az Ansaldo ajánlatában megadott szállítási határidők nem felelnek meg a kiírásban, valós, az Ansaldo 9 darab villamos szállítását csak a megjelölt 2013. január 31-i határidő után végezte volna el. Ennek alapján az Ansaldo ajánlata érvénytelen kellett volna legyen, de mivel a kizárás nem történt meg, így Miskolc megsértette a közbeszerzési törvény vonatkozó előírásait.
* A hatásfokok, és energiafelhasználás tekintetében a bizottság megállapította, hogy az Ansaldo ajánlatában olvasható egynél magasabb érték annak köszönhető, hogy a számítás a  korábbi közbeszerzési eljárás reciprok-alapú osztását vette figyelembe, így a fizikai törvényszerűségek felborítása helyett mindössze a matematikai számítás eltérősége okozta a furcsaságot. Mivel az Ansaldo ajánlatát már előző pontban érvénytelenítették, így ebben az esetben -bár lehetősége lett volna – a klasszikus képlet alapján történő számolás becsatolására az Ansaldot nem szólították fel.

* A bizottság ebben a kérdéskörben elutasította a Skoda azon felvetését is, miszerint a CAF-kocsik hatásfoka nem lehet 0,84, valamint nem nyert bizonyítást az a tény sem, hogy a baszk villamosok energiafelhasználása nem lehet olyan alacsony. Erre vonatkozólag a bizottság megjegyezte, hogy az előző közbeszerzésben tett ajánlatok nem relevánsak-e kérdésben, valamint Miskolc nem kért írásos magyarázatot a CAF által megajánlott vontatási energiafelhasználására vonatkozóan, holott erre kiugró érték esetén lehetősége lett volna. A Bizottság figyelembe véve a beérkezett ajánlatokat,úgy találta, hogy a műszaki különbségek teremtenek ténybeli alapot a fogyasztási különbségekre.
* A szimuláció hiányosságainak kérdéskörében a Bizottság úgy találta, hogy az Ansaldonak pótolnia lenne szükséges a kettes viszonylatra vonatkozót, de mivel már érvénytelenné vált az ajánlata, így erre nincs szükség.
* Az Apostille-k hiányát a bizottság nem találta megalapozottnak, hisz jelen esetben az iratok felhasználásának körülményei nem kívánják meg annak használatát.
*  A Skoda felvetését az Ansaldo éves beszámolóinak hiányáról nem találta alaposnak a Bizottság, úgy ítélte meg, hogy az olasz cég teljesítette az előírásokat.
* A felvetést, miszerint az Ansaldo referenciaigazolásain nem cégszerű aláírás szerepel, a KDB jogosnak találta, önmagában azonban az érvénytelenítést még nem alapozza meg, a miskolciaknak erre vonatkozólag hiánypótlást kellett volna elrendelni. Mivel azonban az Ansaldo ajánlatát már érvénytelenítették, így erre nem kell sort keríteni.
* Szintén a Skoda felvetése volt, miszerint a CAF bankgaranciái nem megfelelőek. Ezt a Bizottság elfogadta, jelezve, hogy a közbeszerzési törvény több pontjának nem felel meg a benyújtott anyag. A CAF a biztosítékot csak az ajánlattételi időszakra vállalta, az ajánlati kötöttségre nem, bár a két időszak időben eltér, így az ajánlattételi időszak után a CAF esetén nem állt rendelkezésre ajánlati biztosíték. Szintén a
kbt. pontjainak megsértése volt, hogy a CAF szűkebb tartalmú vállalást nyújtott be a biztosítékra vonatkozóan, mint a vonatkozó előírások. Ennek megfelelően a Bizottság a spanyolok ajánlatát is érvénytelennek találta, a miskolci önkormányzatot pedig ismét vétkesnek találták, hogy a kizárást nem ejtette meg.
*  A Siemens észrevételét, miszerint a CAF ajánlatának egyes oldalai nincsenek szignálva, a Bizottság jogosnak találta, ugyanakkor hiánypótlást a baszkok korábbi kizárása miatt nem tartott már szükségesnek. A KBD azt is megállapította, hogy a miskolciak ebben a körben tett hiánypótlási felhívása nem volt megfelelő.
* A CAF hiányos oldalszámozását a Bizottság megalapozottnak, de pótolható hiányosságnak találta, melyre azonban a CAF korábbi kizárása miatt nincs szükség. Ugyanakkor a miskolci önkormányzat hiánypótlásban elkövetett hiányosságait ebben a körben is megállapította.
* A Siemens CAF-ra vonatkozó utolsó felvetését, miszerint a karbantartási referenciák hiányosak, a Bizottság nem találta megalapozottnak.
* A Skoda cseh nyelvű matricáinak fordítására vonatkozó Siemens-felvetést a Bizottság elfogadta, melyre vonatkozólag a miskolciaknak hiánypótlást kellett volna kérniük, ezt azonban nem tették meg, így ismételten megsértették a közbeszerzési törvény vonatkozó pontjait.
* Az utolsó pontot, miszerint a Skoda a kizáró okok igazolásáról szóló iratok ajánlatbeli helye nem megfelelően lett jelölve, a Bizottság  elutasította.

Összességében a tárgyalás eredménye tehát az lett, hogy a KDB az AnsaldoBreda ajánlatát a szállítási határidők be nem tartása, a CAF-ét a bankgarancia hiányosságai miatt érvénytelenítette, s ezzel párhuzamosan a miskolciak jogsértését állapította meg több pontban, s szabta ki a fenti bírságot. S bár a Skoda ajánlata elvileg érvényes, mivel egy szem érvényes ajánlatként maradt, így a vonatkozó közbeszerzési szabályok szerint az eljárás érvénytelen. Kezdődik elölről minden….

Természetesen kíváncsiak voltunk az MVK Zrt álláspontjára is, ahol Csontos Ágnes PR menedzsertől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a cég sajtóközleményt ad ki az ügyről.

 

 


 

Sajtóközlemény

Meghozta döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság a villamosjármű tenderben
Új kiíráson dolgozik a Projekt Igazgatóság

Megszületett a Döntőbizottság döntése a villamosjármű tenderben, a több mint 100 oldalas határozat május 21-én jelent meg a közbeszerzések honlapján. A döntésre sokat kellett várni, az eredeti határidő május 12. volt.
A Döntőbizottság a határozatában megsemmisítette a Bíráló Bizottság döntését, amely az olasz AnsaldoBreda céget nyilvánította nyertesnek, a spanyol CAF járműgyártót pedig második legjobb ajánlattevőnek. A Bizottság érvénytelennek minősítette az említett két ajánlattevő pályázatát. Az olasz cég esetében a szállítási határidő megadásával volt probléma (a járművek szállításának határideje túlmutatott a megadott keretidőn), a CAF pedig nem az elvárásoknak megfelelően csatolta a bankgaranciáját. A határozat nagy terjedelme és alapossága, valamint a szigorú döntés annak tulajdonítható, hogy a miskolci villamos projekt egyike az Európai Unió által támogatott kiemelt projekteknek, melynek közbeszerzési eljárásában is nagy európai járműgyártó cégek versenyeznek. A tender fontosságát, üzletpolitikai jelentőségét is jelzi, hogy a négy ajánlattevő közül mind a három vesztes gyártó cég a Közbeszerzések Tanácsához fordult.
Mivel a négy ajánlattevő közül a döntés értelmében egyedül a SKODA által benyújtott ajánlat minősül érvényesnek – noha a cseh cég több, mint 4 millió Euróval magasabb ajánlatot tett, mint a nyertes AnsaldoBreda – a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. (A magyar közbeszerzési törvények szerint két érvényes ajánlat szükséges ahhoz, hogy az eljárás eredményes legyen.)
A határozatban foglaltak alapján az MVK Zrt. Projekt Igazgatósága új pályázati kiíráson kezdett el dolgozni, figyelembe véve a mostani eljárás tapasztalatait, tanulságait és az elvárásokat. Sajnálatos tény azonban, hogy Debrecenhez hasonlóan Miskolc sem tud szerződést kötni a járművek beszállítására, és a Döntőbizottság határozata komoly csúszást okoz a villamosok leszállításának határidejében. Egy új eljárás lebonyolítása ugyanis több hónapot vesz igénybe, ami azt eredményezi, hogy a város tömegközlekedésének megújulása szempontjából kulcs szerepet játszó villamos beszerzés nem valósulhat meg az eredeti határidőre.
Projekt Igazgatóság
Miskolc, 2010. május 25.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek