2024. 06. 21. péntek

Alajos, Leila
1 EUR 397 HUF
1 GBP 470 HUF

A fizetési kedvezményekről

A fizetési kedvezményekrőlAdó-, járulék- és illetékfizetési nehézségek esetére is kínálnak megoldási lehetőséget törvényeink. A fizetési kötelezettségek önkéntes teljesítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani ezen tájékoztatónkkal, rámutatva arra, milyen esetben érdemes és milyen tartalommal célszerű benyújtani a fizetési kedvezmények iránti kérelmeket.

A fizetési kedvezményeknek alapvetően két formája van: az adómérséklés és a fizetési könnyítés.

Az adómérséklés keretében az adóhatóság ? a törvényben meghatározott feltételek megvalósulása esetén ? kizárólag magánszemély esetében, az adó-, a bírság-, a pótlék- és 2009. 07. 10-től ? a magánnyugdíjpénztári tagdíjtartozás, valamint az az után felszámított késedelmi pótlék és önellenőrzési pótlék kivételével ? a járuléktartozások mérséklésére vagy akár teljes elengedésére is jogosult, amennyiben a magánszemély bizonyítja, hogy a tartozás megfizetése az ő és a vele együtt élő közeli hozzátartozói megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Jogi személyek és egyéb szervezetek csak az őket terhelő bírság- és pótléktartozások mérséklését vagy elengedését kérhetik, ha bizonyítják, hogy azok megfizetése a gazdálkodási tevékenységüket ellehetetlenítené.

A fizetési könnyítés jelenthet fizetési halasztást vagy részletfizetést.

A kettő között az a leglényegesebb különbség, hogy míg fizetési halasztás esetén egy meghatározott későbbi időpontban, de egy összegben kell az adót megfizetni, addig részletfizetésnél előre meghatározott időpontokban, de több részletben történik a teljesítés.

Mindkettőre igaz, hogy az adóhatóság akkor engedélyezheti, ha a kérelmezőnek olyan fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetésére nem képes, a fizetési nehézség átmeneti jellegű (vagyis az adó későbbi időpontban történő megfizetése valószínűsíthető), és annak kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel.

(Magánszemélyek esetében a felróhatóság hiányára vonatkozó követelményt az adóhatóság akár figyelmen kívül is hagyhatja, amennyiben a kérelmező igazolni vagy valószínűsíteni tudja, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése a családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel számára aránytalanul súlyos megterhelést jelent.)

 

Mindkét eljárást az adózónak kell kezdeményeznie, és a végrehajtási eljárás már az elbírálás idején is szünetel, de csak az első ilyen irányú kérelmek elbírálásának az idejére.

Jó tudni azonban, hogy első kérelem esetében sem szünetel a végrehajtási eljárás a foglalkoztatottaktól levont adók és járulékok vonatkozásában, valamint a megkezdett végrehajtási cselekmények pl. benyújtott inkasszó tekintetében.

 

 

A kérelem benyújtása előtt minden esetben érdemes egy folyószámla egyeztetést elvégezni, azaz ellenőrizni, hogy az a kötelezettségeket és a befizetéseket helyesen tartalmazza-e, illetve meggyőződni arról, hogy a kérelmezőnek a kérelemmel érintett adónemen kívül más adónemen nincs-e olyan mértékű túlfizetése, amely az adó megfizetésére akár csak részben is fedezetet nyújt. Utóbbi esetben az adótartozás akár egy egyszerű lépésben is megszüntethető vagy csökkenthető, ha az adózó a túlfizetés összegét a megjelölt adónemre átvezetteti. Ez történhet a 0917-es nyomtatvány kitöltésével, és az adóhatósághoz történő eljuttatásával, de ? a 09UK30-as adatlapon igényelhető ügyfélazonosító szám segítségével ? akár telefonon keresztül is.

 

Amennyiben fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtására mégis szükség van, az történhet papír alapon (postai úton vagy személyesen az APEH ügyfélszolgálati irodáiban), illetve akár elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) is.

Bár a papír alapú kérelem formai kötöttségek nélkül is benyújtható, az eljárás gyorsítása érdekében javasoljuk a honlapunkon (www.apeh.hu) elérhető nyomtatvány használatát. (Elérési útvonala: Letöltések / Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták / Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához).

Az eljárás minden esetben illetékköteles. Az illeték mértéke 2200 forint, amelyet a bankszámlanyitásra kötelezett kérelmező banki átutalással, illetve az erre kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával, más magánszemély bankkártyával, vagy az APEH által rendszeresített APEH Illetékbeszedési készpénz-átutalási megbízással (csekken) is megfizethet.

 

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek