2024. 06. 25. kedd

Vilmos
1 EUR 396 HUF
1 GBP 469 HUF

A lakosok kétharmadának nincs közszolgáltatási szerződése

Megdöbbentő fejlemények Miskolcon az önkormányzati hatósági ellenőrzések területén. (jegyzőkönyvek és jegyzői közokiratok alapján)
–          Az önkormányzat igazolja az alkotmánysértő állapotokat, hogy az ellenőrzött területen a  lakosság 2/3.-nak nincs biztosítva a kötelező közszolgáltatás.

–          Elismerik, és mégsem intézkednek az engedély nélküli és szabálytalan közszolgáltató ellen. (MIK)

–          A valótlan lakcímbejegyzésekkel kapcsolatban nem kezdik meg az intézkedéseket.

–          Jegyző megállapítja, hogy a fekália tömít, így a szigeteletlen WC.-k szigeteltnek tekinthetőek.

–          4 ellenőrzést úgy zártak le, (40.ből 36 még nincs lezárva) hogy nem kötelezték a lakosokat a kötelező közszolgáltatások igénybevételére.

Részletek:

1 Jegyző Úr megállapítja, hogy a jelzett területen lakók 2/3.-a nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és jelen pillanatban ezen lakosok részére az önkormányzat alkotmánysértően nem biztosítja a törvényekben is előírt kötelező közszolgáltatást és nem kötelezi a lakókat a kötelező közszolgáltatások igénybevételére.

Megjegyzés: Az ellenőrzési jegyzőkönyvek szerint (40 ingatlan vizsgálati jegyzőkönyve szerint) Szilárd hulladék esetében:  6 ingatlan lakatlan, 25 ingatlanban nem volt szemétszállítási szerződés, 5 ingatlanban volt AVE szezrődés, 4 ingatlan esetében engedéllyel nem rendelkező szolgáltatóval volt szerződés. (MIK Zrt)  Folyékony hulladék esetében 27 ingatlanba nincs hatóság által előírt WC 3 ingatlanban bizonyítottan van, 4 ingatlanban azt állítják, hogy van, de bizonyítani nem tudják.

2./  Jegyző Úr elismeri, hogy az Annabánya út térségében a MIK Zrt végez hulladékkezelési tevékenységet, melyben nem a saját kommunális hulladékukat gyűjtik, hanem a bérlakás

üzletszerű üzemeltetéséből adódóan a bérlőktől, bérleti szerződésben is rögzítve ezen engedély nélkül végzett szolgáltatást. Ez a tevékenység Üzletszerű szolgáltatásnak minősül. Ezen túl Jegyző Úr még elismeri, hogy MIK Zrt az engedély nélküli szolgáltatást is teljesen szabálytalanul végzi, mivel

– a nyitott gyűjtőkonténerek vannak kihelyezve a hulladék gyűjtése céljából (zártnak kellene lenni)

– a heti egyszeri ürítés helyett kéthetente történik az elszállítás jó időben,

– Sárban, hóban nem tudják biztosítani a közszolgáltatást.

Megjegyzés: Önkormányzat részéről megvalósulnak az alkotmánysértő állapotok, mivel a  törvényekben az önkormányzat részére kötelezően előírt feladat a közszolgáltatások biztosítása,és ezek ellenőrzése. (és ezt követően intézkedés)

3./ Jegyző Úr megállapítja, hogy bejelentéskor a lakcím valódiságát ellenőrzik és így adják ki üres telekre, szerszámosbódékra is a lakhatási engedélyeket és azt állítja, hogy utólagos visszamenőleges ellenőrzést a törvények nem tesznek lehetővé.

Ennek ellentmond az Ön által is említett 1992. évi LXVI. Törvény (R1) és 146/1993. (X.26) Korm. Rendelet, (R2) mely egyértelműen meghatározza, R1 26. § (4) Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha az illetékes települési önkormányzat jegyzője megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós.  R2 17§(1) A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el b) a körzetközponti jegyző, (lakcímnyilvántartó) a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén;

R2 6§ (f) meghatározza, hogy a számítógépes nyilvántartásban nyílván kell tartani a lakcím jellegét (pl. lakóház, közintézmény, üres telek stb.).

Tehát megállapítható, hogy helyszíni vizsgálat nélkül is tudomása van a jegyzőnek bejelentéskor és ellenőrzéskor is a lakcím jellegéről, (üres telek) így ezekben, az esetekben – utólag is –  kötelezettsége a valótlan lakcímadatok módosítása.

Megjegyzés: A Jegyző állítása szerint hetente 6-8 helyszíni ellenőrzés történik lakcímbejelentéssel kapcsolatban, és mégsem derült ki a nagyszámú és folyamatos hivatali mulasztás.

4./ Jegyző Úr vízbázisvédelem szempontjából megállapítja, hogy a vizsgálat környezeti és közegészségügyi veszélyhelyzet fennállását nem támasztotta alá, mivel „A hosszabb ideje „üzemelő” WC-k űrgödre a kolmatáció (eltömítődés) jelensége kapcsán gyakorlatilag zártnak tekinthető.

Kolmatáció meghatározása: Kolmatáció (beiszapolódás): az áramló vizek lebegő és oldott anyagainak kiülepedése a pangó vizek fenekének üledékhézagaiban. A talajszemcsék közti hézagokat kitöltő üledék akadályozza a víz mozgását, ezzel a talajvíz minőségének romlását okozza. (A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer hágai pere)

Ennek ellentmond az Ön által is említett 32/2011.(X.21) önkormányzati rendelet,mely egyértelműen meghatározza, hogy szigetelt szennyvíztároló használata kötelező és arról egyetlenegy jogszabály sem számol be, hogy a fekáliának tömítő hatása lenne.

Említi még, hogy a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a jogszabályokban is előírt feltételek teljesítésére való kötelezések kiadását.

Ennek ellentmond a 2004 évi CXL. Törvény a hatósági ellenőrzésekről, mely egyértelműen meghatározza, hogy 1. § (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit.

94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette,

a)  húsz napos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,

5./ Értesítés hatósági ellenőrzés eredményéről tárgyú levelében arról tájékoztatott, hogy az ellenőrzött személyek ellen az eljárást megszüntette, azzal az indoklással, hogy a jogszabályi előírások megsértését nem tapasztalták.

Ennek ellentmond az ezekhez az iratokhoz csatolt 885422-2/2011, 885422-3/2011, 885422-4/2011, 88549-2/2011 ikt. Számú jegyzőkönyv,melyekben rögzítve van, hogy szilárd hulladékszállítási szerződéssel nem rendelkeznek, ill , 88549-2/2011 ikt. sz. jegyzőkönyv esetében, hogy szigetelt szennyvíztárolóval nem rendelkezik, a szippantatásról számlát nem tud mutatni. Feltételezem, hogy a MIVÍz Kft.-vel szerződéssel (törvényi előírás szerint kötelező) nem rendelkezik.

Kérem a panaszt kivizsgálni és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a kötelező közszolgáltatással nem rendelkező lakosokat kötelezni a szilárd és folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás igénybevételére ill a jogszabályokban meghatározott szennyvízelhelyezés kialakítására, tárolására és a kijelölt közszolgáltatónak történő átadására.

Összegező megállapítás: 2010 december 21.i közmeghallgatáson már jeleztem T címnek, amit most megismétlek:

„Minden általam felvetett problémáknak ugyanaz az alapjuk. Megvan a megfelelő törvényi szabályozás, de az illetékes ügyintézők, adott esetben jegyzői hatáskörben önhatalmúlag felülírják a törvényeket és egyszerűen nem veszik figyelembe, hogy ők törvényalkalmazók, nem törvényalkotók.

Úgy gondolom, hogy Magyarországon nem engedhető meg az a Miskolci gyakorlat, hogy az intézkedésre jogosult és egyben kötelezett hatóság önhatalmúan eldöntse, hogy a törvényeket végrehajtja vagy sem, illetve saját maga azt megváltoztassa. Ez a gyakorlat alkotmányellenes és törvénytelen.”

Szemes István

elnök

Települések Megmaradásáért Egyesület

Miskolc

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek