2024. 07. 25. csütörtök

Kristóf, Jakab
1 EUR 393 HUF
1 GBP 468 HUF

Képviselő-testületi döntések Gödöllőn

Napirenden a közlekedési koncepció

A képviselő-testület november 22-i ülésén elfogadta a „Gödöllő – Rövid- és középtávú közlekedési tervek aktualizálása” című dokumentum első olvasatát. A testület felkéri a dokumentumot készítő Pro Urbe Kft-t, hogy a Vécsey László országgyűlési képviselő által az októberi ülésre előterjesztett javaslatok közül a szakmai értékelésben a koncepcióba integrálható elemeket, valamint a ma esti közmeghallgatáson majd elhangzó észrevételeket – a megvalósíthatóság realitásának és a koncepcióba való illeszkedés ismeretében – építsék be a végleges koncepció szövegébe. A közlekedési koncepcióról a januári ülésükön döntenek a képviselők. Gémesi György sajnálatát fejezte ki azért, hogy a képviselő a mai ülésen nem vett részt.

Kikelet óvoda – új szerződés

Az „egyetemi óvoda” működtetésére húsz éve kötött bérleti szerződést az önkormányzat az akkori Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel, az állami vagyon kezelőjével. A szerződést 2008-ban újabb 10 évre meghosszabbították.  Egy idei kormányhatározat az óvoda ingatlanjait a Gödöllői Premontrei Perjelség tulajdonába adta.

Az ingatlan jövőbeni működtetésére vonatkozó tárgyaláson a perjelség képviselője arról nyilatkozott, hogy a tulajdonjog bejegyzését követően két köznevelési évre bérleti szerződést kíván kötni az önkormányzattal a Gödöllői Kikelet Óvoda köznevelési feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében.

Balogh Péter Piusz apát írásban és az ülésen személyesen is kifejezte együttműködési szándékát az óvoda működtetése érdekében. Arról is nyilatkozott, hogy a 2020-ban bekövetkező átvételt követően is óvodaként kívánják működtetni az intézményt és megtartják annak néphagyományt ápoló szellemiségét. Az átvételkor az óvoda dolgozóit is átveszik és nyitottak arra, hogy az önkormányzattal feladatátvállalási szerződést kössenek a városrész óvodai körzetében élő gyermekek ellátása érdekében.

A képviselő-testület jóváhagyta az apátsággal kötendő bérleti szerződés tervezetét.

Településrendezési szerződések

A város négy területét érintően köt településrendezési szerződéseket a képviselő-testület.

Baranyi Mihállyal, az INHO Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Holding Kft-vel, az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt-vel és a Gödöllői Premontrei Apátsággal.

Baranyi Mihály az Ady sétányon található ingatlan (egykori Donatella étterem) új tulajdonosaként, kezdeményezte a helyi építési szabályzat módosítását, és az ingatlan építési övezetbe sorolását. A telken szabadidőközpontot kíván építeni, amit a jelenlegi közpark övezeti besorolás nem tesz lehetővé.

Az önkormányzat méltányolhatónak tartja a tulajdonos kérését, mivel a jelenlegi övezeti besorolás nem tükrözi az évtizedek óta fennálló valós ingatlanhasználatot. Azonban a két övezeti besorolás közötti ingatlanérték-különbözet terhére közcélú infrastruktúra-fejlesztési célt fogalmazott meg, amit az övezeti átsorolást kezdeményező fél önkormányzati támogatásként teljesíthet. Az ingatlantulajdonos az előzetes egyeztetések szerint vállalja, hogy az önkormányzat beruházásában készülő kerékpárút és járdaszakasz felújítás Ady Endre sétányra eső szakaszának kivitelezéséhez 6, 7 millió forint hozzájárulást teljesít.

A következő településrendezési szerződés célja a Gomba utcában található 2865 hrsz.-ú ingatlanra tervezett beruházás megvalósítása. Az ingatlan tulajdonosa, az INHO Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Holding Kft kezdeményezte a GÉSZ módosítását, és ingatlanának a környező beépítésekhez hasonló kertvárosias lakóövezetbe való sorolását. A „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant ugyanis a hatályos szabályozás közlekedési célú közterület övezetbe sorolja. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó magánterületnek, és a mellette fekvő, a Gomba utca és az Arany János utca között húzódó lejtős önkormányzati közterületnek jelenleg nincs közlekedési funkciója, méltányolható az ingatlantulajdonos kérése. A környező beépítésnek megfelelő terület-felhasználáshoz azonban az érintett területet keresztülszelő közművek eltérő nyomvonalon való kiváltása és földkábelbe helyezése szükséges. Az ingatlantulajdonos vállalja, hogy az ingatlanból a szerződésben meghatározott földrészleteket tehermentesen és térítésmentesen átadja az önkormányzat részére a Gomba utca szabályozási szélességének biztosítása, és a csapadékvíz-elvezetés kiépíthetősége érdekében.

A Gomba utcánál lévő 22 kV-os elektromos légkábel 265 méteres szakasza áthelyezésének, földkábeles kiváltásának, valamint a légkábel bontásának kivitelezési költségeihez 7 millió forinttal járul hozzá, ami előzetes árajánlat alapján a beruházási költségek felét teszi ki. Az övezeti átsorolással és a közműkiváltás megvalósulásával nemcsak az ingatlantulajdonos telke válik építési telekké, hanem az önkormányzati területen is kialakíthatóvá válik két kertvárosias építési telek.

A harmadik szerződést az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. kezdeményezte olyan módon, ami lehetővé teszi a telephelyén lévő vegyes használatú (iroda + vendégszoba funkciójú) épületek szállás jellegű és rendeltetésű épületekké történő átalakítását. A telephely fejlesztését olyan gazdasági funkcióval látja megvalósíthatónak, amelyhez előnyös lehet a munkavállalókat helyben elszállásolni.

Az ingatlantulajdonossal a szóban forgó ingatlanból a szerződésben meghatározott földrészleteket  tehermentesen és térítésmentesen átadja az önkormányzat részére a Csonka János utca 22,0 méteres szabályozási szélességének biztosítása érdekében.

A legnagyobb jelentőségű a premontrei területekre tervezett beruházáshoz kapcsolódó településrendezési szerződés. A kormány áprilisban döntött arról, hogy az egyetemi városrész több állami tulajdonú ingatlanát ingyenesen átadja a Gödöllői Premontrei Perjelség tulajdonába. A határozat megjelenését követően a perjeség azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy módosítsa a tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírásokat. A területen tervezett fejlesztésekhez telepítési tanulmánytervet készíttetett.

Az építési szabályzat módosításával lehetőség nyílik oktatással, hitélettel kapcsolatos épület, építmény, templom, oktatáshoz kapcsolódó kulturális építmény, sportépítmény, oktatással kapcsolatos gazdasági építmény, park, parkerdő, egyéb zöldfelület, egészségügyi, szociális épület, szállás jellegű és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló építmény, valamint lakás rendeltetési egység elhelyezésére.

A perjelség a szerződésben rögzített kötelezettségeket vállalja. Ezek közé tartozik a beruházáshoz szükséges új utak megépítése, a meglévő utak felújítása, a közparkként jelölt területek zöldfelületként történő kialakítása és fenntartása.

Ingatlan értékesítés

A Szabó Pál utca és a Veres Péter utca között helyezkedik el az a 437 m2 nagyságú földterület, egy korábban gyalogútként működő keskeny teleksáv, amiről a képviselő-testület a múlt év szeptemberében úgy döntött, hogy eladja az egyik szomszédos ingatlan tulajdonosai, Barthos Gergely Áron és Barthosné Szaszák Borbála részére.

Az adásvételi szerződés nem jött létre, mert a telekegyesítés után fennmaradó 218 m2 nem érte volna el a helyi építési szabályzatban meghatározott legkisebb teleknagyságot. A telekalakítás csak egyidejűleg engedélyezhető a szomszédos ingatlanok egyikének bevonásával.

Ezek után jelentették be Barthos Gergely Áron és felesége Barthosné Szaszák Borbála, valamint Gémesi Levente és Gémesiné Sas Erzsébet vételi szándékukat a telek ingatlanuk melletti részére az ingatlanforgalmi értékbecslésben megjelölt,  összesen 3,6 millió forint vételi áron, amit a képviselő-testület elfogadott. A szavazásban Gémesi György polgármester nem vett részt.

Együttműködés a vasútfelújítókkal

A Gödöllő – Hatvan vasúti vonalszakasz felújítását a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. végzi. A beruházás miatt a vonatközlekedés 2019 februárjában leáll. A beruházó a vonatközlekedést buszokkal kívánja pótolni. A vonatpótló buszforgalom szabályos lebonyolításához kiszolgáló konténerek elhelyezése szükséges. Az utasforgalom szervezési feladatainak ellátását a város tulajdonában álló területen szeretné a kivitelező megvalósítani. Ezért azt kérte az önkormányzattól, hogy a vasúti közlekedés pótlásához szükséges kiszolgáló konténereket a buszállomás szomszédságában elhelyezkedő ingatlanon helyezhesse el. A kivitelező a vonalszakasz átépítése során felszedett anyag tárolásához is az önkormányzat segítségét kérte.

Mivel a beruházás minőségileg járul hozzá a város fejlődéséhez, a polgármester véleménye szerint a városvezetésnek minden olyan segítséget meg kell adnia, amit erőforrásai engednek. A képviselő-testület elé ezért Gémesi György azt a javaslatot terjesztette, hogy az utasforgalom közlekedésének biztosításához az autóbusz állomás melletti zöldterületet jelölnék ki, a bontási anyag elhelyezésére pedig a 3-as főút máriabesnyői templommal szembeni oldalán elterülő, összesen másfél hektár területet adnák bérbe. A kivitelező mindkét területrész tekintetében vállalta, hogy a visszaadáskor visszaállítja a területet az átvételkori állapotra.

A buszpályaudvar melletti terület megközelítőleg egy, míg a máriabesnyői ingatlanok 2 éves időtartamra kerülnének bérbeadásra nettó 300 Ft/m2/hó valamint nettó 43 Ft/m2/hó díjjal. Ezen túl a Swietelsky Kft. bruttó 50 millió forint értékben a fejlesztés során igénybevett utak, járdák és egyéb területek felújítását vállalja. A pontos összegeket a tárgyalások alkalmával határozzák meg, de az összegek nem lehetnek alacsonyabbak.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

Bérleti díjak

A képviselő-testület 2019. január 1. napjától, a garázsok bérleti díját 10.000 Ft/m2/év+ÁFA mértékben állapítja meg. A földterület-bérleti díjak változatlanok maradnak. A haszonbérbe adott és haszonbérbeadásra kijelölt mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok haszonbérleti, illetve földhasználati díjai sem emelkednek.

Új kuratóriumot választottak

Megválasztották a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány következő 3 évre megbízott kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjait. A közalapítvány kuratóriuma: elnök Katona Szabó Erzsébet, társelnök Kodolányi Gyula, titkár Váraljai-Bátki Margit, tagok: Kecskés József, Körösfői András, Hidasi Zsófia, Madácsi Gábor. A felügyelő bizottság: Rétfalvi Antalné, Pannonhalmi Zsuzsa, Incze Mózes.

Egy mondatban

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, valamint Házirendjeit.

*

Módosította a képviselő-testület a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

*

Elrendelte a képviselő-testület a Palota-kert 4. sz. alatt a földszinten található, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség egyéb célú bérbeadását pályázati eljárás lefolytatásával.

*

A képviselő-testület munkakör ellátásának elősegítése érdekében bérbe adja 2 éves időtartamra, de legfeljebb a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig Bulla Jánosné, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Iroda dolgozójának részére a Szent János u. 26. 11/23. szám alatti lakást.

*

A képviselő-testület munkakör ellátásának elősegítése érdekében bérbe adja 2 éves időtartamra, de legfeljebb a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig Széphalmi-Tóth Judit, a Gödöllői Táncegyüttes művészeti és együttes vezetője részére a Deák Ferenc tér 1. I/4. szám alatti lakást.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 1., 3/11. szám alatti lakásra Kiss Józseffel és Kissné Márkus Ildikó Judittal kötött bérleti szerződést 2021. október 31. napjáig meghosszabbítja.

*

A képviselő-testület a Deák Ferenc tér 3., 1/7. szám alatti lakásra Urbánné Krizsán Judittal kötött bérleti szerződést 2021. október 31. napjáig meghosszabbítja.

*

Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Batthyány Lajos u. 30-32. szám alatt található ingatlant székhelyként ingyenesen használhassa az „Iskolánk világa Alapítvány a Damis Gyermekekért” elnevezésű szervezet.

*

A képviselő-testület a polgármester és az alpolgármesterek részére 1-1 havi illetménynek, illetve tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapított meg.

*

A képviselő-testület az intézmények jutalmazására felhasználható bérmegtakarításhoz az általános tartalékból 13,1 millió forint pótelőirányzatot biztosít; az intézményvezetők differenciáltan oszthatják fel az összeget a teljesítmények alapján.

Forrás:szolgálat.com

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek