2024. 07. 14. vasárnap

Örs, Stella
1 EUR 392 HUF
1 GBP 466 HUF

Képviselő-testületi döntések Gödöllőn

Saját területét ajánlotta fel a város járási hivatali ügyintézéshez

Az október 18-i ülésen a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Pest Megyei Kormányhivatal és a Gödöllői Járási Hivatal vezetőivel annak érdekében, hogy a főtéren kialakított irodahelyiséget a járási hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos ügyintézés céljára felajánlja.

A lakosság többször észrevételezte, hogy a járási hivatalban történő ügyintézéshez a város szélére kell kimenniük. A járási hivatal megközelítését a helyi autóbusz járatok sűrítésével igyekezett az önkormányzat elősegíteni, de ez nem mindenki számára jelentett tökéletes megoldást.

A főtéren szeptemberben átadott beruházás során kialakított iroda célját szolgáló helyiség alternatív megoldásként szolgálhatna arra, hogy a járási hivatal a város szívében tarthassa kihelyezett ügyfélfogadását. A bérbeadás esetleges részleteit, a szerződéskötést a képviselő-testületnek kell majd jóváhagynia.

Közlekedési előterjesztések

Az ülés napirendjén két előterjesztés is foglalkozott a város közlekedési helyzetével.

A szeptember 20-i ülésen Gémesi György polgármester felvetette, hogy Gödöllőt súlyosan érinti az M3-as autópályáról érkező és átmenő gépjárműforgalom, aminek egyetlen megoldása az évek óta várt elkerülő út megépítése.

A testület mai ülésén arról határozott, hogy tájékoztatást kér a Kormánytól, mikorra tervezi a Gödöllőt délről elkerülő 2×1 sávos főút megvalósítását. Ugyancsak határozatban kérték fel a választókerület országgyűlési képviselőjét, Vécsey Lászlót, hogy járjon el az elkerülő út mielőbbi megvalósulásáért.

*

Vécsey László országgyűlési képviselő is előterjesztést nyújtott be az ülésre – amin részt is vett – „Közlekedésépítési és szervezési beruházások tervezése és ütemezése Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületein és útjain, a város belső és időszaki csúcsforgalmi terhelésének ésszerű elosztása és csökkentése, a parkolási gondok enyhítése, összességében Gödöllő lakossága életminőségének városi kompetenciába tartozó eszközökkel történő javítása érdekében címmel”.

A képviselő-testület egyhangú szavazással megköszönte az előterjesztést és felkérte a polgármestert, hogy az abban feltüntetett javaslatokat juttassa el az önkormányzat Közlekedési Koncepcióját készítő szakembereknek, annak érdekében, hogy amennyiben a javaslatok megvalósítására reális lehetőség van, kerüljenek be a koncepcióba.

Az önkormányzati tulajdonú közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről a képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet elfogadásával dönt költségvetési helyzetének, valamint a Közlekedési Koncepcióban megfogalmazottak ismeretében.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közlekedési koncepciót terjessze be megvitatásra a november 22-i ülésre.

Rendőrkapitányi tájékoztató

Az ülésen Lajmer György rendőrkapitány tájékoztatást adott a Gödöllői Rendőrkapitányság munkájáról.

Elmondta, hogy minden szolgálati formát megfelelő módon el tudnak látni. A betöltetlen állások száma minimális. November elsejével új közrendvédelmi osztályvezető lát munkához a kapitányságon. Egy kérdésre válaszolva közölte, hogy míg Budapesten egy fővárosi székhelyen szolgáló rendőrre 300 bejelentett lakos jut, addig Gödöllőn 700.

Arról is szólt, hogy Magyarországon először Gödöllőn intézkedtek a rendőrök az új jogszabályoknak megfelelően utcán élő emberrel szemben, szociális alapon, segítő szándékkal, de az ide vonatkozó törvény előírásai szerint eljárva. Elsődleges feladatunknak azt tartják, hogy az érintetteket fedél alá juttassák. A Gödöllőn előállított férfi az Erzsébet-parkban akarta tölteni az éjszakát. Mivel megtagadta az együttműködést a hatósággal, és elutasította, hogy hajléktalan szállóra vigyék, a rendőrség az intézkedési kötelezettségének tett eleget. A férfi az éjszakát a ceglédi rendőrkapitányság fogdájában töltötte, ahol mosdási lehetőséget is adtak számára. A Gödöllői Járásbíróság gyorsított szabálysértési eljárásban figyelmeztetésben részesítette. Úgy nyilatkozott, neki még ilyen sora sosem volt. A nála talált friss élelmiszert hidegen tartották és visszaadták számára. Kiderült, hogy a környéken élőktől meleg ételt és pénzt is kap.

Piac: változó bérleti díjak

Meghatározták a Gödöllői Piac Kft. 2019. évi bérleti díjait. A csarnok 112-es üzlethelyiségének bérleti díja 45.000,- Ft/hó +ÁFA összegről 60.000,- Ft/hó +Áfa összegre emelkedik. A mozi bérleti díja 20 százalékkal emelkedik, 120.000,- Ft/hó +Áfa összegre módosul. A parkolás óradíja bruttó 200 forint marad, a napi díj bruttó 500 forintról bruttó 700 forintra emelkedik. A piacon lévő mosdó használati díja az alkalmanként 50 forintról 100 forintra emelkedik. A bérlők továbbra is a korábbi bruttó 400,- forintot fizetik havonta. A Pavilon büfé bérleti díja az eddig fizetett 145.000,- Ft/hó +Áfa helyett 135. 000,- Ft/hó + Áfa összegre módosul.

A díjak a többi esetben változatlanok maradnak.

Új háziorvosi szerződés

Új szerződést köt a képviselő-testület a 7. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátásról.

Dr. Kövesi Margit háziorvos rendelési idejét a következők szerint határozták meg:

Hétfő: 14. 00-19. 00

Kedd: 8. 00-12. 00

Szerda: 8. 00-12. 00

Csütörtök: 14. 00-18. 00

Péntek: 8.00-11.00

Új rendelet a bérlakásokról

Új rendeletet alkotott a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról.

A változás nagyrészt a költségelvű bérbeadást érinti. A bevezetett pontozás egzakt, több szempontot vesz figyelembe. A Gödöllőhöz kötődés és a gyermekek száma mellett nagyobb hangsúly helyeződik a jövedelemre, ezáltal növekedik a fizetőképesség.

A munkakör ellátásának elősegítése érdekében történő bérbeadással továbbra is támogatja az önkormányzat a helyi humánpolitikai célokat, de mennyiségi és időbeli korlátokat meghatározva.

A lakbér meghatározásánál – az eredeti cél figyelembevételével – a ráfordítások megtérülését, a lakásalap növelését kívánja elérni az új szabályozás; a progresszív lakbérsávok a bérlők önálló lakástulajdon megszerzésének ösztönzésére szolgálnak.

Az eddigi gyakorlattól eltérően, – igazodva a magánszférához – a közös költséget a bérlő fizeti meg.

Új elemként a rendeletbe kerül az óvadék intézménye, és a tartozást elismerő nyilatkozat.

A bérbeadói és bérlői jogok, kötelezettségek pontosításával a konfliktusos helyzeteket kívánják elkerülni.

A rendelet hatályba lépését követően összességében emelkednek a bérlők költségei, azonban ez a költség még mindig elmarad a ma tapasztalható lakáspiaci mértékektől.

Rendelet a Gyepmesteri Telep működéséről

Először hoztak rendeletet a Gyepmesteri Telep működéséről. Az ottani tevékenység ellátásának kereteit eddig csak a VÜSZI Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelölte ki. A telep üzemeltetése továbbra is a VÜSZI Kft. alapfeladatainak része marad.

A gyepmesteri tevékenység alapvetően két nagy területe a kóbor ebek befogása, elhelyezése, gondozása és kiadása, valamint az állati eredetű melléktermékek – elsősorban állati tetemek – elszállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Ez utóbbi feladat részletes szabályozását az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet adja meg. A kóbor állatokkal kapcsolatos feladatellátásról az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény csak igen röviden rendelkezik.

A helyi rendeletalkotás előkészítése során lényeges szempont volt, hogy a feladatellátás kereteit minden polgár számára átláthatóvá tegye. A rendelet mellékletében meghatározott díjak nem magasak, éppen olyan mértékűek, hogy a tulajdonost kutyája eredményesebb felügyeletére sarkallja, az örökbefogadót ezzel szemben ne tántorítsa el örökbefogadás iránti szándékától.

A rendelet a Gyepmesteri Telep az ebek befogásával, elhelyezésével, gondozásával, kiadásával és örökbeadásával kapcsolatos feladatellátásának kereteit határozza meg. Lényeges rendelkezés a Gyepmesteri Telep feladatainak, valamint az örökbefogadásra váró ebeknek elektronikus felületen történő megjelenése, hirdetése. A rendelet meghatározza a gyepmesteri feladatok ellátásában résztvevő legfontosabb szereplők (üzemeltető, telepvezető, állatorvos) alapfeladatait is. A rendelkezések alapján az is egyértelművé válik, hogy az ebek örökbeadása szerződéssel történik, amelyben – az eddigi gyakorlatot követve – az örökbefogadó az eb további megfelelő gondozására is kötelezettséget vállal.

A Gyepmesteri Telep az ebeknek csupán ideiglenes elhelyezésére szolgál, a cél az ebeknek a tulajdonosok vagy új gazdáik részére történő mihamarabbi kiadása, természetesen az állatvédelmi garanciák megteremtése mellett. A rendelet november 1-jén lép hatályba.

Szerződések a vívócsarnokért

Szerződések megkötését támogatta a képviselő-testület az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft-vel.

Jóváhagyták a kft., mint építtető által megvalósítandó vívócsarnok tavaly ősszel megítélt 50 millió forintos támogatásról szóló támogatási szerződést és a kft-vel kötendő földhasználati jog létesítéséről szóló szerződést.

A vívócsarnokot az Isaszegi út 6-8. szám alatti ingatlanon helyezik el. A782 négyzetméter alapterületű létesítményt 7 parkolóhellyel tervezték meg. A létesítmény további parkolási igényeinek biztosítására a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonú beépítetlen területet jelölte meg a testület, amit jelenleg is e célra használnak.

Szárítópuszta: négy új utcanév

A képviselő-testület elrendelte a Gödöllő 7634 hrsz.-ú közterület Héja utcára, a 7635 hrsz.-ú közterület Ölyv utcára, a 7618 hrsz.-ú közterület Fürj utcára, valamint a 7554/2 hrsz.-ú közterület Sólyom utcára való elnevezését. A szárítópusztai lakóközösség nevében 16 személy beadványban kérte az ottani, név nélküli utcák elnevezését az ingatlanok beazonosítása érdekében.

Egy mondatban

Engedélyezte a képviselő-testület 34 darab műtárgy kölcsönzését A magyar szecesszió bölcsője: a gödöllői művésztelep című kiállításra, amely 2019. március 21-én a Brüsszeli Magyar Nagykövetség Balassi Intézetének épületében nyílik meg.

*

Az önkormányzat felhatalmazta a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a 2019. évben szükséges alapfeladatok ellátásához tartozó beszerzési és közbeszerzési eljárások megindítására.

*

Módosították a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a vasútfejlesztés, mint kiemelt kormányzati beruházás megvalósítása érdekében.

*

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat 36/1296 arányú tulajdoni arányát eladja a Szilhát utca 26. szám alatt fekvő ingatlanból mindösszesen 360 ezer forintos vételáron a szomszédos ingatlan tulajdonosának, Kőszegi Józsefnek.

*

Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Civil Házat a Magyar Rákellenes Liga szeptember 4-én megalakult gödöllői szervezete székhelyként használja.

Érdekesnek találtad? Oszd meg a Facebookon!

Facebook

Kapcsolódó cikkek

További cikkek

...címmel Kiss Gabriella népi iparművésznek nyílik kiállítása 2024. július 15-én, hétfőn 16 órától a József Attila Könyvtárban (Miskolc, Szentpéteri k…
Anziksz Finnországból
Most, hogy itt ülök 36 C fokban, az elsötétített szobában, még nagyobb örömmel, s kissé visszavágyakozva gondolok arra a két hétre, amit Finnországban…